کسی میدونه قضیه این متن چیه ؟ب نظر میات ب فرمانده زمانی ف