خوش بحالت که زودی همه چیزروفراموش کردی ولی اینوبدون هیچوق