جای خالیت را نفس عمیق می کشم، عطرت از تو باوفاتر است