بگذار بنوشمت ای چشمه شراب، بیمار خنده های توام بیشتر بخند