تنها برای تو می نویسم برای تو که برق چشمانم را زنده می کن