عصریک جمعه دلگیر دلم گفت بگویم...بنویسم...که چرایاربه کنع