لیون اسکات کندی درحال جنگیدن بازامبیا ک البته این مرحله ن