*در دیدار امروز فرماندهان سپاه با مقام معظم رهبری*