سلام پدر!حال همه ي ماخوب است خوب.اماتو باورنكن.دلمان براي