زِنـدگی مـا مـثل پـیـاده روی شـلوغـه کـه پـُر ازآدمـای مت