فردا همه یا امتحان دارن اوله بسملا یا امروز سرکار زیاد خس