تو این دنیای دیونه یک دیونه دیونه وار دیونته دیونه