سلام صبح بخیر دوستایه مهربون خودم که خدایش اندازه دوستایه