ای مالک ! بدان اگر مهربان باشی تورا به داشتن انگیزه های پ