اینو یه روز خواهی فهمید که هیچکس تورو بخاطر خودت دوست ندا