شیمون پرز رئیس گذشته رژیم اسرائیل و جلاد اردوگاه قانا: