دیروز به پدرم زنگ زدم، هر روز زنگ می زنم و حالش را می پرس