هر کس باید راه زندگی خودش را پیدا کند و از راه زندگی خودش