کانال دوست گرامی دکتر قدیری ابیانه سفیر سابق اسکاتلند و م