دلنوشته ای زیبا از دکتر سایان جوانترین دانشمند و فیلسوف د