از اش روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس....!آب یخ را هم ,ف