غریبه منو ببخش ک فرصت اشنایی بهت نمیدم دیگر طا قت دل کند