ها..گظت؟ ها..لا بعدها  ها..گظینه؟ ها..بعد بینه نفسها..لگینه ...

ها..گظت؟ ها..لا بعدها  ها..گظینه؟ ها..بعد بینه نفس

ها..لگینه اعیونه؟ ها..مالگینه
ها..نسینه الشوف؟ ها..بان الخرس

یاهم أحنه؟ امنین إجینه؟ الیا نهایه إحنه ابتدینه؟
اتضیع بین شفافنه حروف السوال
وتهنه وسط ابیوت اهلنه ولا تصح چلمة تعال
وصاحت الوادم علینه امسودنین

وشگگینه اثیابنه وصاحت الوادم ددلو.. التایهین
وتیهینه ابوابنه مسودنین.. وتایهین

لا أخذنه الکاس قبله ولا.. توضینه اعله دین
وصار فکر البینه دهله، لاهو..مای ولاهو طین
مسودنین...

نبچی ماندری علیمن، نضحک وماندری لیش؟
ومادرینه انبعنه یمته؟ ومادرینه انبعنه بیش؟
وکبرت الفشله بسواد اعیونه ونده الجبین
مسودنین...

وصاحت أعلینه الشوارع لا..تجون
وصاحت الوادم ابد مایستحون
مسودنین...

تعرف الوادم حچینه.. بس تسد أسماعهه
واحنه محد یشترینه وترکض أعله الباعهه
لا..حچینه بألف شفه ولا..لبسنه أوجوه ترفه
ولا..گدرنه أنعیش یوم أملونین

وباعنه المایشترینه وصاحت الوادم علینه أمسودنین ... أمسودنین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار