رهایش کنید این جمعه را !این تنهای فلک زده در آخر هفته رابگذا...

رهایش کنید این جمعه را !

این تنهای فلک زده در آخر هفته را
بگذارید به درد خودش بمیرد ...
چرا دست از سرش بر نمیدارید؟
تنهایی و دلتنگی و غربت بسَش نیست؟
مگر گناهش بیشتر از این است که چندشنبه نیست و فرزند زیادی هفته است؟
بگذارید و برویدش
فکر کنید جمعه مرده
اصلا جمعه ای نبوده ...
من کنارش میمانم
آرامَش می کنم
نوازشش می دهم
جمعه را فقط من میفهمم
من که فرزند زیادی ام ...
narges666