من اگه پسر بودم شروع می کردم به دوست داشتن دختری که سنش کمه ...

من اگه پسر بودم شروع می کردم به دوست داشتن دختری که سنش کمه ! قبل از اینکه عاشق بشه ...

قبل از اینکه ... خیابونی ... عطری ... آهنگی ! اسمی ... دلشو بلرزونه ! می دونین ؟! به نظرم دخترای عاشق ترسناک ترین موجودات زمین ان ! حتی اگه ماجرایی مربوط به گذشته باشه ... خیلی گذشته ... بعضی تصویرا برای یه مرد خیلی می تونه غمگین باشه ...' مثل ... تصویر دختری که توی ماشین کنارته و سرش رو تکیه داده به شیشه و یه آهنگ و با بغض گوش میده ...مثل وقتی که اسم یه مغازه یا کوچه ایی و با حسرت نگاه می کنه ! یا وقتایی که وسط قدم زدن چشماشو میبنده و عطری که هوارو پر کرده رو با همه ی وجودش نفس می کشه ... من اگه مرد بودم طاقت دیدن این همه احساس به گذشته ی یه دختر و نداشتم طاقت نداشتم ... برای همینه که می گم شروع به دوست داشتن یه دختر می کردم ... وقتی که سنش کم بود ... اولین عشق یه دختر بودن بهترین اتفاق دنیاس ! معنی هیچ وقت فراموش نشدن و میده ... من اگه یه مرد بودم همه ی زندگی مو میدادم که اولین عشق یه دختر باشم ... وقتی هنوز بشر به معجون جاودانگی نرسیده ... این بهترین راهه ... قلب یه دختر امن ترین جا واسه تا ابد نفس کشیدنه ... !

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...