دل های پاک خطا نمی کنند ، بلکه سادگی می کنند وامروز سادگی