یادت بودم یادم نبودی ای یار...عاشق بودم عاشق نبودی انگار.