قربون این ژست گرفتنش برم الهی خاله دورت بگرده زندگیم نفسم