والابوخدا.... خو حسودیم میشه دیگه همه جفت جفت 😄 من سینگل😔