ادم یه همچنین دوستایی داشته باشه نیاز به دشمن نداره😂 😂