یه دختر خانم توی پمپ بنزین شیراز پاشو گذاشته رو گاز و از