دیگر از تنهایی خسته شده ام ، به کلاغ ها زیر میزی میدهم تا