زندگی چیست ؟ 
تصویری از نقاشی خداوند،فقط مال بعضی ها رو ل