هميشه از فاصله ها گله داريم شايد يادمان رفت که در مشقهاى