هميشه از فاصله ها گله داشتيم شايد يادمان رفت که در مشقهاى