ارزوهايت را به همان خدايى بسپار که بخاطر خندان .کردن يک گ