شدم ی ادم تکراری ک انگار همه همه جا دیدن ..کسی از درونم خ