اگر وقت وضو آثار چسب زخم روی دست باشد تکلیف چیست؟ پاسخ دو