تواوج درد ناراحتی تنها چیزی ک ارومم میکنه فقط موتور