اینجا رادیو "دل" است، صدای مرا از عمق "قلبم" میشنوید.