من نمیدونم چرا  بعضی از این آقایون، اینقدر کوته فکر هستن!