این 15 نفر،تو زندگیشون،کارتون خواب و از خانواده های فقیر