مطهری : موافق اعلام حقوق مدیران کشور نیستم. . . !!!