هر وقت مطلبی را بیان می کنیم بر اساس اولویت سخن می گوییم.