بعضی اوقات وقت خوردن غذا، دهان خون می آید، آیا تطهیر داخل