دنیا پر از آدمهایی است کهیکی را دوست می دارنداما با کسی دیگر...

دنیا پر از


آدمهایی است که

یکی را دوست می دارند

اما با کسی دیگر

زندگی می کنند:broken_heart::broken_heart: