خون ما به عشق استقلال آبی هست

خون ما به عشق استقلال

آبی هست