اگر تو  بازی آفتابه گیر کرده سوال کنید تا بهتون بگم