تصویری بینظیر از دریاچه پشت سد شهید عباس پور و طبیعت زیبا