دارم میرم میخوابم فردا که بلند شدم پره لایک باشه ها بگو خ